فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الغفور

کسی که زیاد بگوید الغفور، وسواس از وی برطرف می گردد.(557) و گفته اند هر که هر روز 1286 مرتبه به عدد مکتوبه آن یا 1355 مرتبه به عدد مبسوطه آن این اسم شریف را بگوید ظلمت و تاریکی از دل او زایل گردد و روشنی و صفا در باطن او پیدا شود. (558)

الملک

جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط و خدم و حشم و مالک شدن املاک و غیره مداومت نمایند بر اسم الملک. (559) و گفته اند هر کس هر روز 262 بار به عدد مکتوبه آن بخواند، دل او روشن شود و ضمیر او صاف گردد.(560)

القریب

کسی که زیاد بگوید القریب از بدی ایمن می گردد، و به جهت رفع هر غمی بسیار بگوید: یا قریب و یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیفا لما یشاء.
از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از اکابر دین گفته اند که اسم اعظم خداوند این اسم بزرگوار است و خواص وی عظیم است.
صاحب شمس المعارف گفته که مداومت بر این اسم شریف بعدد مکتوبه وی که 312 است یا به عدد مبسوطه وی که 396 است، موجب فتح باب مکاشفه و اسرار است به شرطی که رعایت آداب و شرایط آن به خوبی کرده باشد، و اگر بعد از هر فریضه بر عدد مبسوطه آن مواظبت نماید در حصول مقصود اتم باشد. (561)