فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الفتاح

کسی که بعد از نماز صبح دست بر سینه نهد و 70 مرتبه یا فتاح بگوید، ظلمت از دل وی برطرف شود و خداوند حجاب را از دل او بر دارد، و از برای انجام کارها مداومت بر آن مفید است، عدد مکتوبه اش 489 و عدد مبسوطه اش 802 است. (556)

الغفور

کسی که زیاد بگوید الغفور، وسواس از وی برطرف می گردد.(557) و گفته اند هر که هر روز 1286 مرتبه به عدد مکتوبه آن یا 1355 مرتبه به عدد مبسوطه آن این اسم شریف را بگوید ظلمت و تاریکی از دل او زایل گردد و روشنی و صفا در باطن او پیدا شود. (558)

الملک

جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط و خدم و حشم و مالک شدن املاک و غیره مداومت نمایند بر اسم الملک. (559) و گفته اند هر کس هر روز 262 بار به عدد مکتوبه آن بخواند، دل او روشن شود و ضمیر او صاف گردد.(560)