فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

العلیم

برای حصول علم و ظاهر و آشکار امور خفیفه، گفتن العلیم نفی عظیم دارد، و اگر بعد از هر نماز 10 بار بخواند بر مغیبات اطلاع پیدا نماید. (553)
و گفته اند هر که این اسم را بسیار در دل بگوید صاحب معرفت گردد، و اگر بعد از هر فریضه 150 مرتبه به عدد مکتوبه او یا 302 بار به عدد مبسوطه آن تکرار نماید مقصود بر وجه اتم حاصل شود. (554)

الباعث

کسی که در وقت خواب دست بر سینه بمالد و 100 بار (الباعث) بگوید، خداوند دل او را به نور معرفت خود زنده گرداند، و برای درست شدن کارها مداومت نمودن بر آن مفید است، عدد مکتوبه اش 573 است. (555)

الفتاح

کسی که بعد از نماز صبح دست بر سینه نهد و 70 مرتبه یا فتاح بگوید، ظلمت از دل وی برطرف شود و خداوند حجاب را از دل او بر دارد، و از برای انجام کارها مداومت بر آن مفید است، عدد مکتوبه اش 489 و عدد مبسوطه اش 802 است. (556)