فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

العزیز

کسی که هر روز 94 مرتبه بعد از طلوع فجر بخواند، کشف می شود بر وی علم کیمیا و سیمیا، و کسی که چهل روز هر روز روزی 40 مرتبه بخواند دولت عظیم یابد و محتاج به احدی نگردد.(551)

الحی

مداومت نمودن بر این اسم خصوصا در عقب هر نماز 18 مرتبه، باعث طول عمر و رفع مرگ مفاجات و توسعه معاش می شود و اگر برای چشم درد 19 مرتبه بخواند شفا یابند.(552)

العلیم

برای حصول علم و ظاهر و آشکار امور خفیفه، گفتن العلیم نفی عظیم دارد، و اگر بعد از هر نماز 10 بار بخواند بر مغیبات اطلاع پیدا نماید. (553)
و گفته اند هر که این اسم را بسیار در دل بگوید صاحب معرفت گردد، و اگر بعد از هر فریضه 150 مرتبه به عدد مکتوبه او یا 302 بار به عدد مبسوطه آن تکرار نماید مقصود بر وجه اتم حاصل شود. (554)