فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

المهیمن

کسی که 125 مرتبه (المهیمن) بگوید، قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقایق مطالب اطلاع پیدا نماید. (550)

العزیز

کسی که هر روز 94 مرتبه بعد از طلوع فجر بخواند، کشف می شود بر وی علم کیمیا و سیمیا، و کسی که چهل روز هر روز روزی 40 مرتبه بخواند دولت عظیم یابد و محتاج به احدی نگردد.(551)

الحی

مداومت نمودن بر این اسم خصوصا در عقب هر نماز 18 مرتبه، باعث طول عمر و رفع مرگ مفاجات و توسعه معاش می شود و اگر برای چشم درد 19 مرتبه بخواند شفا یابند.(552)