فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

السلام

برای شفای هر علتی خواندن این اسم مبارک مجربست، بر سر هر بیمار که 100 مرتبه بخوانند شفا یابد.(548)
و گفته اند خواندن (السلام) برای دوستی و سلامتی است و امانست از هر بلیه ای، و چون به عدد حروف مکتوبه که 132 است یا مبسوطه که 574 است بنیت کسی هر روز بخواند، اگر برای محبت و الفت باشد اثر قوی حاصل گردد، و اگر به نیت سلامتی از آفات و امراض خواند، زود اثر عافیت و صحت پیدا شود. (549)

المهیمن

کسی که 125 مرتبه (المهیمن) بگوید، قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقایق مطالب اطلاع پیدا نماید. (550)

العزیز

کسی که هر روز 94 مرتبه بعد از طلوع فجر بخواند، کشف می شود بر وی علم کیمیا و سیمیا، و کسی که چهل روز هر روز روزی 40 مرتبه بخواند دولت عظیم یابد و محتاج به احدی نگردد.(551)