فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

القدوس

گفته اند هر که بعد از زوال 170 مرتبه (القدوس) بگوید بعدد مکتوبه وی، یا 349 مرتبه به عدد حروف مبسوطه آن، دل وی پاک شود، و اگر هر روز به این ذکر مداومت نماید صفاء تام حاصل شود. (547)

السلام

برای شفای هر علتی خواندن این اسم مبارک مجربست، بر سر هر بیمار که 100 مرتبه بخوانند شفا یابد.(548)
و گفته اند خواندن (السلام) برای دوستی و سلامتی است و امانست از هر بلیه ای، و چون به عدد حروف مکتوبه که 132 است یا مبسوطه که 574 است بنیت کسی هر روز بخواند، اگر برای محبت و الفت باشد اثر قوی حاصل گردد، و اگر به نیت سلامتی از آفات و امراض خواند، زود اثر عافیت و صحت پیدا شود. (549)

المهیمن

کسی که 125 مرتبه (المهیمن) بگوید، قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقایق مطالب اطلاع پیدا نماید. (550)