فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الصمد

گویند هر که مداومت نماید بر اسم (الصمد) آثار تجلی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص گرداند. عدد مکتوبه اش 134 است.(542)

الرحمن الرحیم

خاصیت این دو اسم مبارک این است، کسی که عقب هر فریضه 100 مرتبه بگوید، لطف الهی شامل حال او گردد.(543)
گفته اند کسی که هر روز صد بار بگوید الرحیم، بر خلق خدا مشفق و مهربان گردد، و اگر به نیت کسی بخواند، آن کس نسبت به وی مشفق و مهربان شود، و اگر به عدد مکتوبه (544) یا مبسوطه (545) آن بگوید اثر وی قوی تر باشد. (546)

القدوس

گفته اند هر که بعد از زوال 170 مرتبه (القدوس) بگوید بعدد مکتوبه وی، یا 349 مرتبه به عدد حروف مبسوطه آن، دل وی پاک شود، و اگر هر روز به این ذکر مداومت نماید صفاء تام حاصل شود. (547)