فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الواحد

الواحد را برای الفت و انس و عزت بین اقران و نزدیکان فائده عظیم دارد، عدد مکتوبه اش 19 است. (541)

الصمد

گویند هر که مداومت نماید بر اسم (الصمد) آثار تجلی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص گرداند. عدد مکتوبه اش 134 است.(542)

الرحمن الرحیم

خاصیت این دو اسم مبارک این است، کسی که عقب هر فریضه 100 مرتبه بگوید، لطف الهی شامل حال او گردد.(543)
گفته اند کسی که هر روز صد بار بگوید الرحیم، بر خلق خدا مشفق و مهربان گردد، و اگر به نیت کسی بخواند، آن کس نسبت به وی مشفق و مهربان شود، و اگر به عدد مکتوبه (544) یا مبسوطه (545) آن بگوید اثر وی قوی تر باشد. (546)