فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الاحد

کسی که در خلوت بعد از ریاضت 1000 مرتبه الاحد بگوید، ملئکه را در اطراف خود مشاهده نماید و چنان مینماید که ملئکه با وی همراهند.(540)

الواحد

الواحد را برای الفت و انس و عزت بین اقران و نزدیکان فائده عظیم دارد، عدد مکتوبه اش 19 است. (541)

الصمد

گویند هر که مداومت نماید بر اسم (الصمد) آثار تجلی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص گرداند. عدد مکتوبه اش 134 است.(542)