فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

98 - اللطیف

یعنی عالم است به غموض اشیاء و رفق و نیکی کننده است به مخلوق از راههای مخفی که ملتفت نمی شوند. و معنای دیگر آن که لطیف است در تدبیر و افعال خود. گویند فلانی لطیف است در وقتی که حاذق و ماهر در کار خود باشد.

99 - الشافی

یعنی شفا دهنده امراض و جبران و رفع کننده آن ها به عظیم جزاء.(538)

بخش دوم فوائد و خواص بعضی از اسماء الحسنی

طریق دعا و طلب حاجت از حقتعالی این است که، شخص پس از آن که حمد و ثناء حق را به جای آورد، انتخاب نماید از اسماء الحسنی آن چه را که مناسب مطلوب و مقصود وی است.
مثلا اگر مقصود وسعت روزی باشد، بایستی ذکر او از اسماء الحسنی، الرزاق، الوهاب، الجواد، المغنی، المنعم، المعطی، الکریم، الواسع، مسبب الاسباب، المنان باشد.
و اگر مقصودش آمرزش و توبه است، باید ذکر او التواب، الرحمن، الرحیم، الروف، العطوف، الصبور، الشکور، الغفور، الستار، الغفار، النفاح ذی الجود و السماح، المحسن، المجمل، المنعم، المفضل باشد.
و اگر مقصود او انتقام از دشمن است باید ذکر او مثل العزیز، الجبار، القهار، المنتقم، البطاش ذی البطش الشدید، الفعال لما یرید و امثال این ها باشد.
و اگر مطلوب او علم است ذکر او مثل العالم، الفتاح، الهادی المرشد، المعز، الرافع و مانند اینها باشد.(539)