فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

97 - العظیم

یعنی صاحب عظمت و جلال، و برای العظیم شش معنی گفته اند: اول سید دوم غالب بر اشیاء سوم حقتعالی را عظیم گویند به اعتبار آن که در مقابل عظمت او هر چیزی بزرگی کوچک نماید چهارم به معنای مجد و بزرگواری است پنجم این که عظمت و جلال و بزرگواری او به قدری است که ممکن نیست کسی بتواند به کنه ذات و به وجود و اوصاف او احاطه نماید. ششم خداوند را عظیم نامند زیرا که خالق خلق عظیم وصاحب عرش عظیم است.

98 - اللطیف

یعنی عالم است به غموض اشیاء و رفق و نیکی کننده است به مخلوق از راههای مخفی که ملتفت نمی شوند. و معنای دیگر آن که لطیف است در تدبیر و افعال خود. گویند فلانی لطیف است در وقتی که حاذق و ماهر در کار خود باشد.

99 - الشافی

یعنی شفا دهنده امراض و جبران و رفع کننده آن ها به عظیم جزاء.(538)