فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

95 - الدیان

یعنی جزاء دهنده اعمال مردم.

96 - الشکور

یعنی جزاء دهنده بر اعمال خیربندگان و قبول کننده شکر آن ها است، و شکور مبالغه در شکر است، زیرا که انعام و اکرام او خیلی زیاد است، و به کمی از طاعت و عبادت پاداش بی اندازه کرامت می فرماید.

97 - العظیم

یعنی صاحب عظمت و جلال، و برای العظیم شش معنی گفته اند: اول سید دوم غالب بر اشیاء سوم حقتعالی را عظیم گویند به اعتبار آن که در مقابل عظمت او هر چیزی بزرگی کوچک نماید چهارم به معنای مجد و بزرگواری است پنجم این که عظمت و جلال و بزرگواری او به قدری است که ممکن نیست کسی بتواند به کنه ذات و به وجود و اوصاف او احاطه نماید. ششم خداوند را عظیم نامند زیرا که خالق خلق عظیم وصاحب عرش عظیم است.