فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

94 - خیرالناصرین

خیرالناصرین یعنی بهترین یاری کننده گانست و نظیر آن (خیر الراحمین) یعنی بهترین رحم کنندگان است.

95 - الدیان

یعنی جزاء دهنده اعمال مردم.

96 - الشکور

یعنی جزاء دهنده بر اعمال خیربندگان و قبول کننده شکر آن ها است، و شکور مبالغه در شکر است، زیرا که انعام و اکرام او خیلی زیاد است، و به کمی از طاعت و عبادت پاداش بی اندازه کرامت می فرماید.