فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

93 - الخالق

یعنی خلق کننده خلائق، و خلق به دو معنی استعمال شده، یکی به معنای تقدیر و دیگری به معنای تکوین و بوجود آوردن.

94 - خیرالناصرین

خیرالناصرین یعنی بهترین یاری کننده گانست و نظیر آن (خیر الراحمین) یعنی بهترین رحم کنندگان است.

95 - الدیان

یعنی جزاء دهنده اعمال مردم.