فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

92 - الخبیر

یعنی عالم و دانا است به باطن و کمون اشیاء، و دقایق موجودات نزد او حاضر و هویدا است و حقتعالی خبیر است یعنی کنه و حقیقت چیزها را می داند.

93 - الخالق

یعنی خلق کننده خلائق، و خلق به دو معنی استعمال شده، یکی به معنای تقدیر و دیگری به معنای تکوین و بوجود آوردن.

94 - خیرالناصرین

خیرالناصرین یعنی بهترین یاری کننده گانست و نظیر آن (خیر الراحمین) یعنی بهترین رحم کنندگان است.