فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

91 - الجواد

یعنی بسیار انعام و احسان کننده، و حقتعالی فیاض مطلق و متصف به صفت جود و احسان و رحمت غیر متناهی است، و دائم الفضل و قدیم الاحسان است، و بخل و منع در ساحت کبریائی او راه ندارد.

92 - الخبیر

یعنی عالم و دانا است به باطن و کمون اشیاء، و دقایق موجودات نزد او حاضر و هویدا است و حقتعالی خبیر است یعنی کنه و حقیقت چیزها را می داند.

93 - الخالق

یعنی خلق کننده خلائق، و خلق به دو معنی استعمال شده، یکی به معنای تقدیر و دیگری به معنای تکوین و بوجود آوردن.