فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

89 - التواب

یعنی قبول می کند توبه عبد را وقتی توبه نمود و از اعمال زشت خود پشیمان گشت، و تواب مبالغه در قبول نمودن توبه است.

90 - الجلیل

یعنی سید و بزرگ، بعضی گفته اند کسی که جامع صفات کمال، مثل غناء و سلطنت و قدرت و قدس باشد.

91 - الجواد

یعنی بسیار انعام و احسان کننده، و حقتعالی فیاض مطلق و متصف به صفت جود و احسان و رحمت غیر متناهی است، و دائم الفضل و قدیم الاحسان است، و بخل و منع در ساحت کبریائی او راه ندارد.