فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

87 - البر

یعنی مشتق و مهربان بر تمام خلائق و به معنای صادق هم آمده است.

88 - الباعث

زنده و مبعوث می گرداند خلق را در قیامت برای مجازات اعمال و حیات همیشگی.

89 - التواب

یعنی قبول می کند توبه عبد را وقتی توبه نمود و از اعمال زشت خود پشیمان گشت، و تواب مبالغه در قبول نمودن توبه است.