فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

86 - الوارث

یعنی بازگشت تمام املاک و اموال به او است در وقتی که مالکین مجازی بمیرند، و حقتعالی باقی ماند و بس.

87 - البر

یعنی مشتق و مهربان بر تمام خلائق و به معنای صادق هم آمده است.

88 - الباعث

زنده و مبعوث می گرداند خلق را در قیامت برای مجازات اعمال و حیات همیشگی.