فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

85 - الوکیل

الوکیل دو معنی دارد، اول متولی امر و قائم به حفظ آن، و به همین معنی است کسی را که وکیل می گردانند برای تصرف در مالی به جهت آن که قائم مقام شخص موکل و صاحب مال است. دوم معتمد و ملجا و پناهگاه.

86 - الوارث

یعنی بازگشت تمام املاک و اموال به او است در وقتی که مالکین مجازی بمیرند، و حقتعالی باقی ماند و بس.

87 - البر

یعنی مشتق و مهربان بر تمام خلائق و به معنای صادق هم آمده است.