فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

83 - الروف

به معنای مهربان و رحیم است.

84 - الوفی

یعنی حقتعالی به عهد و میثاق خود وفا کننده است.

85 - الوکیل

الوکیل دو معنی دارد، اول متولی امر و قائم به حفظ آن، و به همین معنی است کسی را که وکیل می گردانند برای تصرف در مالی به جهت آن که قائم مقام شخص موکل و صاحب مال است. دوم معتمد و ملجا و پناهگاه.