فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

82 - الهادی

هدایت و رهنمائی به مقصود است، و بعضی مقید نموده اند به رهنمائی که موصل و رساننده به مقصود هم باشد.

83 - الروف

به معنای مهربان و رحیم است.

84 - الوفی

یعنی حقتعالی به عهد و میثاق خود وفا کننده است.