فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

80 - الواسع

یعنی غنی، آن چنان که بغناء و بی نیازی خود، فقر و احتیاج بندگان خود را برطرف می نماید و روزی خلق را وسیع می گرداند.

81 - الودود

الودود ماخوذ از ودو و داد است، و آن به معنای محبت است ؛ و برای (ودود) سه معنی گفته اند: اول دوست داشته شده، یعنی اولیاء و عرفاء او را دوست می دارند. دوم دوست داشتن، یعنی او اولیاء خود را دوست می دارد، و این دو معنی ملازم یکدیگرند. سوم محبوب خلق می کند بندگان صالح خود را.

82 - الهادی

هدایت و رهنمائی به مقصود است، و بعضی مقید نموده اند به رهنمائی که موصل و رساننده به مقصود هم باشد.