فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

78 - الوهاب

الوهاب ماخوذ از هبه، به معنای بخشش است، و وهاب مبالغه در بخشش است، یعنی خداوند کثیر الخیر و قدیم الاحسان و بسیار بخشنده است.

79 - الناصر

یعنی یاری کننده، و خداوند یاری کننده و اعانت نماینده به مومنین است.

80 - الواسع

یعنی غنی، آن چنان که بغناء و بی نیازی خود، فقر و احتیاج بندگان خود را برطرف می نماید و روزی خلق را وسیع می گرداند.