فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

77 - النور

نور آن است که بذات خود ظاهر و ظاهر کننده غیر باشد، و چون ظهور و وجود او به ذات خود، و ظهور و وجود ممکنات به طفیل وجود او است، لذا اطلاق نور بر او صادق آید، و بعضی گفته اند نور در اینجا به معنای منور است، یعنی خدا نور بخشنده است.

78 - الوهاب

الوهاب ماخوذ از هبه، به معنای بخشش است، و وهاب مبالغه در بخشش است، یعنی خداوند کثیر الخیر و قدیم الاحسان و بسیار بخشنده است.

79 - الناصر

یعنی یاری کننده، و خداوند یاری کننده و اعانت نماینده به مومنین است.