فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

76 - الوتر

یعنی الفرد و هر چیزی که یکی باشد. وی را وتر گویند مقابل شفع که دو است، و چون خداوند را شریکی نیست و در وجود و ربوبیت، دومی ندارد او را وتر گویند.

77 - النور

نور آن است که بذات خود ظاهر و ظاهر کننده غیر باشد، و چون ظهور و وجود او به ذات خود، و ظهور و وجود ممکنات به طفیل وجود او است، لذا اطلاق نور بر او صادق آید، و بعضی گفته اند نور در اینجا به معنای منور است، یعنی خدا نور بخشنده است.

78 - الوهاب

الوهاب ماخوذ از هبه، به معنای بخشش است، و وهاب مبالغه در بخشش است، یعنی خداوند کثیر الخیر و قدیم الاحسان و بسیار بخشنده است.