فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

74 - الکافی

الکافی ماخوذ از کفایت است، یعنی خدا کفایت می کند امور کسی که توکل بر او نماید.

75 - الکاشف

یعنی رفع کننده بلاء و آفات از خلق، و اجابت کننده دعای مضطر در هنگام اضطرار.

76 - الوتر

یعنی الفرد و هر چیزی که یکی باشد. وی را وتر گویند مقابل شفع که دو است، و چون خداوند را شریکی نیست و در وجود و ربوبیت، دومی ندارد او را وتر گویند.