فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

73 - الکبیر

یعنی سید و بزرگ و صاحب کبریاء و عظمت و شان، گفته اند کبیر کسی است که بزرگتر از آن است که شبیه به مخلوقات باشد، و این که هر بزرگی در مقابل عظمت و بزرگی او کوچک می نماید.

74 - الکافی

الکافی ماخوذ از کفایت است، یعنی خدا کفایت می کند امور کسی که توکل بر او نماید.

75 - الکاشف

یعنی رفع کننده بلاء و آفات از خلق، و اجابت کننده دعای مضطر در هنگام اضطرار.