فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

71 - المصور

المصور ماخوذ از تصویر است، یعنی تصویر کننده صورت جنین در رحم مادر به هر شکلی که بخواهد، پس حق تعالی خالق اجسام و مشکل اشکال و مصور صور موجودات می باشد.

72 - الکریم

برای این اسم مبارک هم سه معنی گفته اند، و اول کثیر الخیر و دائم النفع، یعنی خیر او بسیار و نفع رساندن او دائم و گرفتن نفع از او آسانست، دوم به معنای جواد یعنی بسیار بخشش کننده و نعمت دهنده، سوم به معنای عزیز یعنی ارجمند و عالی مقدار است.

73 - الکبیر

یعنی سید و بزرگ و صاحب کبریاء و عظمت و شان، گفته اند کبیر کسی است که بزرگتر از آن است که شبیه به مخلوقات باشد، و این که هر بزرگی در مقابل عظمت و بزرگی او کوچک می نماید.