فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

70 - المقیت

برای این اسم مبارک چند معنی گفته اند، اول حافظ و نگهبان، دوم مقتدر و مستولی روزی دهنده به هر موجودی بر حسب استعداد و احتیاج او، و تمام این معانی بر حقتعالی صادق آید.

71 - المصور

المصور ماخوذ از تصویر است، یعنی تصویر کننده صورت جنین در رحم مادر به هر شکلی که بخواهد، پس حق تعالی خالق اجسام و مشکل اشکال و مصور صور موجودات می باشد.

72 - الکریم

برای این اسم مبارک هم سه معنی گفته اند، و اول کثیر الخیر و دائم النفع، یعنی خیر او بسیار و نفع رساندن او دائم و گرفتن نفع از او آسانست، دوم به معنای جواد یعنی بسیار بخشش کننده و نعمت دهنده، سوم به معنای عزیز یعنی ارجمند و عالی مقدار است.