فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

69 - المبین

المبین به معنای ظهور و وضوح است ونسبت به حق تعالی دو معنی دارد، اول آن که وجودش ظاهر و واضح است به طوری که از شدت ظهور مخفی گشته ؛ دوم اظهار کننده است حکمت و کمال و حسن تدبیر خود را برای مخلوقات تا او را بشناسد و به این جهت لایق انعام و اکرامش گرداند.

70 - المقیت

برای این اسم مبارک چند معنی گفته اند، اول حافظ و نگهبان، دوم مقتدر و مستولی روزی دهنده به هر موجودی بر حسب استعداد و احتیاج او، و تمام این معانی بر حقتعالی صادق آید.

71 - المصور

المصور ماخوذ از تصویر است، یعنی تصویر کننده صورت جنین در رحم مادر به هر شکلی که بخواهد، پس حق تعالی خالق اجسام و مشکل اشکال و مصور صور موجودات می باشد.