فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

66 - المولی

مولی را چند معنی است، یکی ناصر یعنی یاری کننده، و به معنای اولی و صاحب اختیار هم آمده، و به معنای متولی امر هم استعمال شده است.

67 - المنان

المنان صیغه مبالغه است، و من مشرک بین دو معنی می باشد، و در هر دو معنی هم استعمال شده، یکی بخشنده و انعام کننده و دیگر در منت و امتنان.

68 - المحیط

یعنی مستولی است و احاطه دارد بر هر چیزی و شیی ء یافت نمی شود که از حیطه وجود و علم و قدرت او خارج باشد.