فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

65 - المجید

المجید مشتق از مجد است و به معنای کرم و عزت و شرافت و بزرگواری است، و این امور نسبت به حقتعالی فوق آن است که در ذهن بشر بگنجد یا آن که بتواند به کنه و حقیقت، مجد و بزرگی او را بشناسد.

66 - المولی

مولی را چند معنی است، یکی ناصر یعنی یاری کننده، و به معنای اولی و صاحب اختیار هم آمده، و به معنای متولی امر هم استعمال شده است.

67 - المنان

المنان صیغه مبالغه است، و من مشرک بین دو معنی می باشد، و در هر دو معنی هم استعمال شده، یکی بخشنده و انعام کننده و دیگر در منت و امتنان.