فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

64 - القاضی

القاضی ماخوذ از قضاء است، قضاء نسبت به حقتعالی به سه وجه اطلاق شده، اول به معنای حکم و الزام، دوم خبر و اعلام سوم اتمام.

65 - المجید

المجید مشتق از مجد است و به معنای کرم و عزت و شرافت و بزرگواری است، و این امور نسبت به حقتعالی فوق آن است که در ذهن بشر بگنجد یا آن که بتواند به کنه و حقیقت، مجد و بزرگی او را بشناسد.

66 - المولی

مولی را چند معنی است، یکی ناصر یعنی یاری کننده، و به معنای اولی و صاحب اختیار هم آمده، و به معنای متولی امر هم استعمال شده است.