فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

63 - الباسط

بسط مقابل قبض است، پهن کننده است بر بندگان خود فضل و احسان و نعمتهای بی اندازه، بسا می شود که به مصلحت و حکمت روزی را تنگ می کند، و وقت دیگر به فضل و کرم خداوندی خود آن را پهن می کند و وسیع می گرداند.

64 - القاضی

القاضی ماخوذ از قضاء است، قضاء نسبت به حقتعالی به سه وجه اطلاق شده، اول به معنای حکم و الزام، دوم خبر و اعلام سوم اتمام.

65 - المجید

المجید مشتق از مجد است و به معنای کرم و عزت و شرافت و بزرگواری است، و این امور نسبت به حقتعالی فوق آن است که در ذهن بشر بگنجد یا آن که بتواند به کنه و حقیقت، مجد و بزرگی او را بشناسد.