فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

61 - القیوم

یعنی قائم به نفس خود است و تمام موجودات قائم به وجود او می باشند.

62 - القابض

القابض مشتق از قبض است، قبض به چند معنی استعمال شده که تماما قریب یکدیگرند، و جامع بین آن ها، گرفتن و استیلاء بر شی ء است، و خدای تعالی هم قابض است، و هم باسط، هم جمع می کند و هم پهن می کند.

63 - الباسط

بسط مقابل قبض است، پهن کننده است بر بندگان خود فضل و احسان و نعمتهای بی اندازه، بسا می شود که به مصلحت و حکمت روزی را تنگ می کند، و وقت دیگر به فضل و کرم خداوندی خود آن را پهن می کند و وسیع می گرداند.