فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

60 - القریب

یعنی نزدیک است به خلق بقرب معنوی از جهت معیت قیومیت، و هر کس او را بخواند اجابت می نماید، و معنای دیگر قریب یعنی عالم به ما فی الضمیر، عالم است به وساوس دلها و آن چه در ذهن خطور می نماید.

61 - القیوم

یعنی قائم به نفس خود است و تمام موجودات قائم به وجود او می باشند.

62 - القابض

القابض مشتق از قبض است، قبض به چند معنی استعمال شده که تماما قریب یکدیگرند، و جامع بین آن ها، گرفتن و استیلاء بر شی ء است، و خدای تعالی هم قابض است، و هم باسط، هم جمع می کند و هم پهن می کند.