فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

59 - القوی

خدای متعال قوی است، یعنی عاجز نیست و عارض نمی شود او را عجز و ضعف و ناتوانی، و غالب و قاهر فوق عباد خود می باشد.

60 - القریب

یعنی نزدیک است به خلق بقرب معنوی از جهت معیت قیومیت، و هر کس او را بخواند اجابت می نماید، و معنای دیگر قریب یعنی عالم به ما فی الضمیر، عالم است به وساوس دلها و آن چه در ذهن خطور می نماید.

61 - القیوم

یعنی قائم به نفس خود است و تمام موجودات قائم به وجود او می باشند.