فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

58 - القدوس

القدوس مبالغه در صفت قدس است و قدس به معنی پاکیزگی است.

59 - القوی

خدای متعال قوی است، یعنی عاجز نیست و عارض نمی شود او را عجز و ضعف و ناتوانی، و غالب و قاهر فوق عباد خود می باشد.

60 - القریب

یعنی نزدیک است به خلق بقرب معنوی از جهت معیت قیومیت، و هر کس او را بخواند اجابت می نماید، و معنای دیگر قریب یعنی عالم به ما فی الضمیر، عالم است به وساوس دلها و آن چه در ذهن خطور می نماید.