فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

56 - القدیم

یعنی متقدم بر اشیاء، خدای متعال قدیم است بنفسه، و اول و آخری برای وجود او متصور نیست.

57 - الملک

الملک دو معنی دارد، اول پادشاه و صاحب اختیار، دوم مالک، و هو مالک الملک و الملوک حق عز و جل مالک جمیع عوالم است، از عالم ملک یعنی اجسام و محسوسات و عالم معنی و مجردات، یعنی عالمی که فوق عالم جسمانیت و محسوسات می باشد، که اول را عالم ناسوت و عالم ملک گویند، و دوم را عالم ملکوت، و فوق آن را عالم جبروت، و بالاتر آن را عالم لاهوت نامند، یعنی عالم جبروت تحت لاهوت، و ملکوت تحت جبروت می باشد.

58 - القدوس

القدوس مبالغه در صفت قدس است و قدس به معنی پاکیزگی است.