فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

53 - الفرد

یعنی متفرد است بالوهیت و ربوبیت وحدت، بلکه صفات کمال منحصر به او عز و جل می باشد.

54 - الفتاح

یعنی حکم کنند بین عباد، معنای دیگر فتاح کسی است که ابواب رزق و رحمت خود را به سوی بندگان می گشاید، و به عنایت و رحمت هر مشکلی را آسان می نماید و هر سختی را برطرف می کند.

55 - الفالق

الفالق مشتق از فلق است و فلق به معنای شق است. خداوند فالق است زیرا که به شکافتن هر چیزی چیز دیگری بیرون می آورد، چنان چه زمین را می شکافد و گیاه را بیرون می آورد.