فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

52 - الفاطر

فاطر یعنی خالق، چون حقتعالی ممکنات را از عدم و نیستی به هستی و وجود آورد، کانه پرده ظلمت عدم را پاره نمود، و بر هر ممکنی بقدر امکان لباس وجود و هستی پوشانید.

53 - الفرد

یعنی متفرد است بالوهیت و ربوبیت وحدت، بلکه صفات کمال منحصر به او عز و جل می باشد.

54 - الفتاح

یعنی حکم کنند بین عباد، معنای دیگر فتاح کسی است که ابواب رزق و رحمت خود را به سوی بندگان می گشاید، و به عنایت و رحمت هر مشکلی را آسان می نماید و هر سختی را برطرف می کند.