فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

50 - الغنی

الغنی ماخوذ از غناء، به معنای توانگری و بی نیازی است.

51 - الغیاث

صدوق فرموده، معنای الغیاث، المغیث است و مغیث به معنای فریادرس است.

52 - الفاطر

فاطر یعنی خالق، چون حقتعالی ممکنات را از عدم و نیستی به هستی و وجود آورد، کانه پرده ظلمت عدم را پاره نمود، و بر هر ممکنی بقدر امکان لباس وجود و هستی پوشانید.