فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

49 - الغفور

الغفور مشتق از مغفرت و مغفرت به معنای پوشانیدن و پنهان کردن است یعنی به لطف و رحمت خود گناهان عبد را می پوشاند و لغزشهای وی را مخفی می نماید.

50 - الغنی

الغنی ماخوذ از غناء، به معنای توانگری و بی نیازی است.

51 - الغیاث

صدوق فرموده، معنای الغیاث، المغیث است و مغیث به معنای فریادرس است.