فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

47 - العدل

عدل در اسماء الله قرار دادن هر چیزی به جای خود می باشد، و معنای دیگر یعنی حکم او به حق و درستی و به جا است، و ظلم و ستم در ساحت قدس او را ندارد.

48 - العفو

یعنی محو و گذشت نمودن است.

49 - الغفور

الغفور مشتق از مغفرت و مغفرت به معنای پوشانیدن و پنهان کردن است یعنی به لطف و رحمت خود گناهان عبد را می پوشاند و لغزشهای وی را مخفی می نماید.