فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

45 - الصانع

یعنی خالق و مبدع.

46 - الطاهر

یعنی منزه و پاکیزه.

47 - العدل

عدل در اسماء الله قرار دادن هر چیزی به جای خود می باشد، و معنای دیگر یعنی حکم او به حق و درستی و به جا است، و ظلم و ستم در ساحت قدس او را ندارد.