فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

44 - الصادق

یعنی حقتعالی راستگو است و به وعده خود وفا می کند.

45 - الصانع

یعنی خالق و مبدع.

46 - الطاهر

یعنی منزه و پاکیزه.