فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

43 - الشهید

یعنی کسی چیزی از او غائب و پنهان نیست.

44 - الصادق

یعنی حقتعالی راستگو است و به وعده خود وفا می کند.

45 - الصانع

یعنی خالق و مبدع.