فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

42 - السبوح

السبوح تنزیه حق است از هر چیزی که سزاوار نیست او را توصیف نمود به آن، و سبوح و قدوس هر دو به یک معنی می باشند.

43 - الشهید

یعنی کسی چیزی از او غائب و پنهان نیست.

44 - الصادق

یعنی حقتعالی راستگو است و به وعده خود وفا می کند.